Multi-Actor Partnership (MAP) Project - Call for Proposals: Energy Lighthouse Projects

Balkan Green Foundation (BGF) together with Germanwatch (GW) are implementing the joint project MAP - a Multi-Actor Partnership for an Energy Transition in Kosovo. The project tackles the transition of Kosovo's energy system, and in particular its electricity system, towards a more sustainable state, increasing the share of renewable energy sources (RES), and improving local energy efficiency. The project supports and enhances existing government strategies for RES development.

Within the project, BGF and GW issue this call to support two Energy Lighthouse Projects with 15,000 EUR each. The focus of this call is on energy transition, through the use of small scale showcases applicable to energy issues in Kosovo (generation/efficiency). 

The transition towards sustainable, renewable energy supply and diversification of the energy mix is a major worldwide trend. It is crucial for a country’s economic and energy security considerations in the context of decarbonization. The Kosovo government is already actively engaged in RES development. Concerning the power sector, government modeling includes a large-scale phase-in after 2020, coverage of more than 50% of the overall power demand with RES by 2040 and a 100% coverage by the year 2060. To meet these targets, Kosovo needs concrete examples and good practices that further propel the energy transition needed.

The financial value for one project is 15,000 EUR + 1,000 EUR co-financing from the applicantThe lighthouse projects shall show the possibility and feasibility of:

 • Renewable energy generation/energy efficiency;
 • Decentralized energy production and small-scale generation.

Duration of the project:

 • Maximum twelve (12) months – October/November 2019 – October/November 2020.

Who is eligible to apply?

 • Individuals (if selected have to register as a business entity), non-profit-making NGO/CSO: association, foundation, social cooperative/non-profit cooperative, youth groups legally constituted in Kosovo (technicians, professors or individuals that are skilled in the field are highly encouraged to apply);
 • Businesses that operate in the sphere of energy generation from RES, energy efficiency, or are generally engaged in energy issues.

How to apply?

 • Applications should be submitted online to grants@balkangreenfoundation.org;
 • Applications should be prepared and submitted in English language only;
 • Any questions related to the preparation of the application may be sent by email until 31 August 2019 to grants@balkangreenfoundation.org;
 • Applications should be submitted by 7 September 2019 at 23:59 (deadline)

Balkan Green Foundation (BGF) së bashku me Germanwatch (GW) janë duke implementuar projektin e përbashkët MAP - një partneritet shumë-aktorësh për një tranzicion të energjisë në Kosovë. Projekti trajton tranzicionin e sistemit energjetik të Kosovës dhe në veçanti sistemin e saj të energjisë elektrike drejt një gjendje më të qëndrueshme duke rritur pjesëmarrjen e burimeve të ripërtëritshme të energjisë (BRE) dhe duke përmirësuar efiçiencën vendore të energjisë. Projekti mbështet dhe përmirëson strategjitë ekzistuese qeveritare për zhvillimin e BRE-ve.

Brenda projektit, BGF dhe GW publikojnë këtë thirrje për të mbështetur dy pilot-projekte të energjisë me nga 15,000 euro secila. Fokusi i kësaj thirrjeje është tranzicioni i energjisë përmes përdorimit të modeleve të vogla, praktike e të aplikueshme për çështjet e energjisë në Kosovë (prodhimi / efiçienca e energjisë).

Tranzicioni drejt furnizimit të qëndrueshëm dhe të ripërtëritshëm të energjisë dhe diversifikimit të miksit energjetik është një trend madhor botëror. Në kontekstin e de-karbonizimit, ky tranzicion është thelbësor si në asppektin ekonomik dhe atë energjetik të një vendi. Qeveria e Kosovës tashmë është e angazhuar në mënyrë aktive në zhvillimin e BRE-ve. Sa i përket sektorit të energjisë elektrike, modelimi i qeverisë parasheh një rrije të madhe graduale të pjesëmarrjes së BRE-ve pas vitit 2020, mbulimin e më shumë se 50% të kërkesës së përgjithshme të energjisë me BRE në vitin 2040 dhe një mbulim 100% deri në vitin 2060. Për të përmbushur këto objektiva, Kosova ka nevojë për shembuj konkretë dhe praktika të mira që shtyjnë më tej tranzicionin energjetik tejet të nevojshëm.

Vlera financiare për një projekt është 15,000 EUR + 1,000 EUR bashkëfinancim nga aplikuesiPilot-projektet model duhet të tregojnë mundësinë e:

 • Prodhimit të energjisë së ripërtërishme / efiçienca e energjisë;
 • Prodhimt të decentralizuar të energjisë dhe prodhimit të energjisë në shkallë të vogël.

Kohëzgjatja e projektit:

 • Maksimum dymbëdhjetë (12) muaj - tetor / nëntor 2019 - tetor / nëntor 2020.

Kush ka të drejtë të aplikojë?

 • Individët (nëse përzgjedhen duhet të regjistrohen si subjekt biznesi), OJQ-të jofitimprurëse: shoqata, fondacione, kooperativa sociale / kooperativa jofitimprurëse, grupe të të rinjve ligjërisht të formuar në Kosovë (teknikë, profesorë ose individë të kualifikuar, sidomos ata nga kjo lëmi janë të inkurajuar që të aplikojnë.)
 • Bizneset që veprojnë në sferën e prodhimit të energjisë nga BRE, efiçienca e energjisë, ose ato që janë përgjithësisht të angazhuara në çështjet e energjisë.

Si të aplikoni?

 • Aplikimet dorëzohen online duke dërguar dokumentet me e-mail në grants@balkangreenfoundation.org;
 • Të gjitha aplikacionet duhet të përgatiten dhe të dorëzohen vetëm në gjuhën angleze;
 • Çdo pyetje lidhur me përgatitjen e aplikacionit mund të dërgohet me e-mail deri më 31 gusht 2019 në grants@balkangreenfoundation.org;
 • Aplikacionet duhet të dorëzohen deri më 7 shtator 2019 në 23:59 (afati i fundit)

Balkan Green Foundation (BGF) zajedno sa organizacijom Germanwatch (GW) realizuje zajednički projekat MAP – višestruko partnerstvo za energetsku tranziciju na Kosovu. Projekat se bavi tranzicijom energetskog sistema Kosova, a posebno sa njegovim sistemom električne energije, u pravcu održivijeg stanja, većeg udela obnovljivih izvora energije (OIE) i unapređene lokalne energetske efikasnosti. Projekat podržava i unapređuje postojeće vladine strategije za razvoj OIE.

U sklopu projekta, BGF i GW objavljuju ovaj poziv za davanje podrške dvama projektima energetskog svetionika svako sa po 15.000 EUR. Fokus ovog poziva je na energetsku tranziciju kroz upotrebu primera malih razmera primenljivih na oblast energetike na Kosovu (proizvodnja/efikasnost). 

Tranzicija ka odžrivom, obnovljivom snabdevanju energijom i diversifikaciji energetske mešavine predstavlja glavni trend u svetu. Od presudnog je značaja za ekonomske i uslove energetske sigurnosti zemlje u kontekstu dekarbonizacije. Vlada Kosova već je aktivno uključena u razvoj OIE. U pogledu sektora struje, vladini primeri obuhvataju veliko postepeno uvođenje posle 2020. godine, pokrivanje više od 50 % ukupne potražnje za strujom iz OIE do 2040. i 100 % pokrivenosti do 2060. god. Da bi ispunilo ove ciljeve, Kosovu su potrebni konkretni primeri i dobre prakse koje će dodatno pogurati potrebnu energetsku tranziciju.

Finansijska vrednost za jedan projekat iznosi 15.000 EUR + 1.000 EUR u vidu sufinansiranja preko kandidataProjekat svetionika će pokazati mogućnost i izvodljivost:

 • Proizvodnje obnovljive energije/energetske efikasnosti;
 • Decentralizovane proizvodnje energije i proizvodnje manjih razmera.

Trajanje projekta:

 •  Najviše dvanaest (12) meseci – oktobar/novembar 2019 – oktobar/novembar 2020.

Ko može da se prijavi?

 • Pojedinci (ako budu izabrani moraju da se registruju kao poslovni subjekat), nedobitna NVO/OCD: udruženje, fondacija, društvena zadruga/nedobitna zadruga, omladinske grupe zakonski osnovane na Kosovu (tehničari, profesori ili pojedinci sa kvalifikacijama u datoj oblasti uveliko se podstiču da se prijave).
 • Privredni subjekti koji posluju u oblasti proizvodnje energije iz OIE, energetske efikasnosti ili koji su generalno uključeni u energetske stvari.

Kako se prijaviti?

 • Prijave se dostavljaju elektronskim putem slanjem dokumenata putem e-pošte na adresu grants@balkangreenfoundation.org;
 • Svaka prijava mora da se pripremi i dostavi na engleskom jeziku; 
 • Svako pitanje u vezi sa pripremom prijave može se dostaviti e-poštom do 31.08.2019. god. na adresu e-pošte: grants@balkangreenfoundation.org;
 • Prijave se dostavljaju do 7 septembar 2019. god. u 23.59 časova (rok)

 

 application documents / dokumentet e aplikimit / dokumentacija za aplikacije

Note: To access the application documents, you must have  WinRAR installed on your computer. 

Shënim: Per ti hapur dokumentet e aplikimit, ju duhet ta keni të instaluar programin WinRAR në kompjuterin e juaj. 

Napomena: Da biste pristupili dokumentima aplikacije, na računaru morate imati instaliran WinRAR.