SHQIP 

Thirrja për Propozime për Grantet e Vogla dhe Mesme 

për

Mbështetje të OSHC-ve në zbatim të projekteve në njërën nga tri fushat tematike: Mbrojtja e Mjedisit, Energjia e Gjelbër dhe Ekonomia Qarkore

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është:

1 korrik 2018 në 23:59

Balkan Green Foundation (BGF) në bashkëpunim me Institutin për Politika Zhvillimore (INDEP) dhe me përkrahjen financiare të Bashkimit Evropian, është duke zbatuar projektin ‘Empower - Engage - Bild Ownership’.

Thirrja për Propozime në kuadër të këtij projekti ka për qëllim të mbështesë OJQ-të lokale/ OSHC-të, për të zbatuar projekte dhe iniciativa të organizuara në Kosovë në një nga tre fushat tematike: Mbrojtja e Mjedisit, Energjia e Gjelbër dhe Rritja e Qëndrueshme e Ekonomisë/Ekonomia Qarkore.

Kjo thirrje për projekte do t’i mbështesë: rreth 17 grante të vogla dhe 3 grante të mesme.

Grantet e vogla: Shuma - nga 3,500 deri në 5,000 euro.
Kohëzgjatja: gjashtë deri në dhjetë (6-10) muaj.

Grantet e mesme - Shuma: deri në 15,000 Euro.

Kohëzgjatja: dhjetë deri në dymbëdhjetë (10-12) muaj.

Një organizatë mund ta paraqesë vetëm një aplikacion brenda këtij thirrjeje.

Kush mund të aplikojë?

 • të jetë OJQ/OSHC jofitimprurëse: shoqatë, fondacion, kooperativë shoqërore/kooperativë jofitimprurëse, grupet rinore të themeluara sipas ligjit në Kosovë;
 • të jetë një person juridik i regjistruar me autoritetet kosovare të paktën dy vjet para se të lansohet kjo thirrje;
 • të jenë në gjendje që t’i tregojnë dokumentet e regjistrimit të organizatës (certifikatën e regjistrimit, certifikatën e numrit fiskal) dhe dëshminë se i kanë përmbushur të gjitha detyrimet ndaj shtetit, përfshirë Administratën Tatimore dhe xhirollogaritë bankare.
 • Veprimtaria kryesore e aplikuesit duhet të jetë në përputhje me objektivat e kësaj thirrjeje.
 • Aplikuesit duhet të mbajë përgjegjësinë e drejtpërdrejtë për përgatitjen dhe menaxhimin e projektit, e të mos jetë vetëm ndërmjetës.

Sesionet Informative

Prizren: 5 qershor, nga ora 14:00 - 15:00, në Kino Lumbardhi;

Gjilan: 6 qershor, nga ora 11:00 – 12:00, në zyrat e Organizatës Qendra Kosovare për Bashkëpunim Ndërkombëtar (QKBN) në Rrugën Rexhep Dajkovci 48;

Pejë: 7 qershor, nga ora 11:00 - 12:00, në monumentin kulturor të mullirit të Haxhi Zekës.

Mitrovicë: 11 qershor, ora 11:00 – 12:00, në Restaurant VaPiano;

Gjakovë: 12 qershor, ora 11:00 – 12:00, në zyrat e George Williams Youth Association (Rruga Ismail Qemaili, p.n);

Prishtinë: 13 qershor, ora 11:00 – 12:00, në zyrat e Forumit për Iniciativa Qytetare (Lagjja Pejton, Rruga Pashko Vasa, nr. 1);

Ferizaj: 14 qershor, ora 11:00 - 12:00 në zyrat e Initiative for Kosova Community (Rruga Gjon Sereçi);

Procesi i Aplikimit:

Çdo pyetje në lidhje me përgatitjen e aplikacionit mund të dërgohet me email deri më 22 qershor 2018 në e-mailin: grants@balkangreenfoundation.org. 

Të gjitha aplikacionet duhet të përgatiten dhe të dorëzohen në gjuhën shqipe, serbe ose angleze.

Aplikimi bëhet vetëm online, duke dërguar dokumentet me e-mail në: grants@balkangreenfoundation.org

Afati i fundit: Aplikacionet duhet të dërgohen në e-mail të paktën deri më 1 korrik 2018 në ora 23:59.

PAKOJA E APLIKIMIT

SRPSKI 

Poziv za dostavljanje predloga za male i srednje grantove

za

Podršku za OCD da implementiraju projekte u jednoj od tri tematske oblasti: Zaštita životne sredine, zelena energija i cirkularna ekonomija

Rok za podnošenje prijava:

 1. 1. jul 2018. godine u 23:59

Balkan Green Foundation (BGF) u saradnji sa Institute for Development Policy (INDEP) i uz finansijsku podršku Evropske Unije, sprovodi projekat ’Empower - Engage – Build Ownership’.

Ovaj Poziv za dostavljanje predloga ima za cilj da pomogne lokalnim NVO/OCD da implementiraju projekte i inicijative organizovane na Kosovu u jednoj od tri tematskih oblasti: Zaštita životne sredine, Zelena energija i Održivi privredni rast/Cirkularna ekonomija.

Ovaj poziv za projekte će pružiti podršku za oko 17 malih grantova i 3 granta srednje veličine.

Mali grantovi: Iznos – između 3.500 i 5.000 EUR.
Trajanje: šest do deset (6-10) meseci.

Grantovi srednje veličine - Iznos: do 15.000 EUR.

Trajanje: deset do dvanaest (10-12) meseci.

Jedna organizacija može da podnese samo jednu prijavu u okviru ovog poziva.

Ko može da se prijavi?

 • Neprofitne NVO/OCD: asocijacije, fondacije, socijalne zadruge-kooperative/neprofitne kooperative, omladinske grupe, osnovane po zakonu na Kosovu;
 • Pravna lica registrovana kod nadležnih organa na Kosovu najmanje dve godine pre objavljivanja ovog poziva;
 • Organizacije koje su u stanju da dostave dokumente o registraciji organizacije (potvrda o registraciji, potvrda o fiskalnom broju) i dokaz da su izvršili sve obaveze prema državi, uključujući ovde i podatke od Poreske uprave Kosova i o računu u banci.
 • Glavna aktivnost podnosioca prijave mora da bude u skladu sa ciljevima ovog poziva.
 • Podnosioci prijave moraju biti direktno odgovorni za pripremu i vođenje projekta, a ne da nastupaju kao posrednici.

Informativne sesije:

Prizren: 5. jun, od 14:00 – 15:00, u bioskopu 'Lumbardhi';

Gnjilane: 6. jun, od 11:00 – 12:00, u kancelariji Centra za Medunarodnu Saradnju Kosova (KCMS), (Ulica Rexhep Dajkovci 48);

Peć: 7. jun, od 11:00 – 12:00, u kulturni centar 'Mlin Hadži Zeke';

Mitrovica: 11. jun, od 11:00 – 12:00, u Restaurant VaPiano;

Đakovica: 12. jun, od 11:00 – 12:00, u kancelariji 'George Williams Youth Association,' (Ulica Ismail Qemaili);

Priština: 13. jun, od 11:00 – 12:00, u kancelariji Forum for Civic Initiatives (FIQ),  (Pejton, Ulica Pashko Vasa, br. 1); 

Uroševac: 14. jun, od 11:00 – 12:00, u  kancelariji 'Initiative for Kosovo Community' (Ulica Gjon Sereçi);

Proces prijavljivanja

Bilo kakva pitanja u vezi sa pripremom prijave mogu da se pošalju e-mail-om do 22. juna 2018. na e-mail adresu: grants@balkangreenfoundation.org. 

Sve prijave treba da budu pripremljene i podnete na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku.

Prijavljivanje se vrši samo preko Interneta, slanjem dokumenata putem e-mail-a na: grants@balkangreenfoundation.org

Krajnji rok: Prijave treba da se pošalju na e-mail najkasnije do 1. jul 2018. u 23:59. 

APLIKACIJSKI PAKET

ENGLISH  

Call for Proposals for Small and Medium Size Grants

to

Support CSOs to implement projects in one of three thematic areas: Environmental Protection, Green Energy and Circular Economy

Deadline for submission of applications is:

1 July 2018 at 23:59 

Balkan Green Foundation (BGF) in cooperation with Institute for Development Policy (INDEP), are implementing the project ‘Empower – Engage – Build Ownership’ funded by the European Union Office in Kosovo.

The Call for Proposals within this project aims to support local NGO’s/CSO’s, to implement projects and initiatives organized in Kosovo in one of three thematic areas: Environment protection, Green energy and Sustainable economic growth/Circular Economy.

This call for project will support: about 17 small size grants and 3 medium size grants.

Small Grants: Amount - between EUR 3,500 to 5,000.
Duration: six to ten (6-10) months.

Medium Grants - Amount: up to EUR 15,000.

Duration: ten to twelve (10-12) months.

An organisation can submit only one application within this call.

Who can apply?

 • be non-profit-making NGO/CSO: association, foundation, social cooperative/non-profit cooperative, youth groups legally constituted in Kosovo;
 • be a legal entity registered with Kosovo authorities at least two years before this call is launched;
 • be able to provide registration documents of the organization (certificate of registration, fiscal number certificate) and proof they have completed all obligations towards the state, including Tax Administration and bank account information.
 • Applicant’s principal activity must be in line with the objectives of this call
 • Applicants must be directly responsible for the preparation and management of the project, not acting as an intermediary.

Info Sessions:

Prizren: 5 June, at 14:00 – 15:00, at Kino Lumbardhi;

Gjilan/Gnjilane: 6 June, 11:00 – 12:00, at Kosovo Center for International Cooperation (KCIC) Offices (Street Rexhep Dajkovci 48),

Peja/Peč: 7 June, 11:00 – 12:00, at cultural monument of Haxhi Zeka's mill;

Mitrovicë/a: 11 June, 11:00 – 12:00, at Restaurant VaPiano;

Gjakova/ Đakovica: 12 June, 11:00 – 12:00, at premises of George Williams Youth Association (Ismail Qemali street, n.n);

Prishtina/Priština: 13 June, 11:00 – 12:00, at premises of Forum for Civic Initiatives (Pejton, Pashko Vasa street, no. 1);

Ferizaj/Uroševac: 14 June, 11:00 – 12:00, at premises of Initiative for Kosova Community (Gjon Sereçi street);

Application Process:

Any question related to the preparation of the application may be sent by email until 22 June, 2018 to the e-mail: grants@balkangreenfoundation.org. 

All applications will need to be prepared and submitted either in Albanian, Serbian, or English language.

Application is only done online, by sending the documents by e-mail to: grants@balkangreenfoundation.org

Deadline: Applications should be sent to the email at least by 1 July, 2018 at 23:59.

APPLICATION PACKAGE