PËRSHKRIMI I POZITËS

Titulli: Koordinator Lokal në Klinë/ Komuna e Klinës

Lokacioni: Klinë, Kosovë

Raporton tek: Balkan Green Foundation dhe Komuna e Klinës

Data: 4 Shkurt 2020

Afati I fundit: 11 Shkurt 2020 në ora 23:59

QËLLIMI I POZITËS

Balkan Green Foundation po implementon projektin 40-mujor “GREEN CROSS – Towards Local Green Economies with Smart Investments” të financuar nga Bashkimi Evropian, në të cilin implementues janë edhe Qendra EDEN, Bashkia e Hasit, dhe Komuna e Klinës.

GREEN CROSS synon të kontribuojë në një rritje të përgjithshme të qëndrueshme ekonomike në rajonin ndërkufitar duke bërë të mundur tranzicionin e komunave në ekonominë e qëndrueshme të gjelbër përmes politikave të integruara, investimeve të zgjuara publike dhe zhvillimit të kapaciteteve.

Objektivat specifikë të projektit:

 • Nxitja a rritjes së qëndrueshme të të ardhurave komunale duke përafruar politikat lokale me parimet e ekonomisë së gjelbër për të rritur efikasitetin e burimeve, dhe duke investuar në projekte të zgjuara të energjisë së gjelbër për të siguruar kosto të ulët dhe qasje në energji elektrike jo-ndotëse dhe me cilësi të mirë për popullatën e zonave urbane dhe rurale në Bashikinë e Hasit dhe Komunën e Klinës.
 • Rritja e kapaciteteve për të stimuluar ekonominë e gjelbër dhe ndërmarrësinë, bujqësinë e qëndrueshme, dhe praktikat e gjelbërta te publikun e gjerë dhe palët e ndryshme si çelës për potencialet eko-turistike dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të zonës ndërkufitare.

PËRGJEGJËSITË

 • Koordinimi i aktiviteteve në menaxhimin e projektit, burimet, dhe informatat
 • Zbërthimi i projektit në veprime të mundshme dhe caktimi i afateve kohore
 • Koordinimi i ngushtë me hisedarë/akterë lokalë për të identifikuar dhe përcaktuar kërkesat, fushëveprimin dhe objektivat
 • Caktimi i detyrave për ekipet e brendshme dhe ndihma me menaxhimin e planifikimit
 • Sigurimi që nevojat e kryesuesit të projektit (në këtë rast, Balkan Green Foundation) të përmbushen teksa projekti vazhdon të implementohet 
 • Ndihma në përgatitjen e buxheteve
 • Mbikëqyrja e menaxhimit e prokurimit të projektit
 • Veprimi si pikë kontakti dhe komunikimi i statusit të projektit për të gjithë partnerët
 • Krijimi dhe mirëmbajtja e dokumentacionit gjithëpërfshirës të projektit, planet dhe raportet
 • Sigurimi i standardeve dhe kërkesave janë përmbushur përmes kryerjes së testeve të sigurimit të cilësisë
 • Mbledhja e të dhënave dhe përgatitja e raporteve të ndërmjetshme, raporte përfundimtare dhe raport përfundimtar narrative

NJOHURITË E KËRKUARA, AFTËSITË DHE PËRVOJA

 • Përvojë e vërtetuar e punës si koordinator ose rol i ngjashëm
 • Përvojë në menaxhimin e projektit, nga konceptimi deri në dorëzim
 • Aftësi për të përgatitur dhe interpretuar diagramet e aktiviteteve (flowcharts), oraret dhe planet e veprimit hap pas hapi
 • Shkathtësi të mira organizative, përfshirë aftësinë e menaxhimit të shumë punëve në të njejtën kohë (multitasking) dhe menaxhimin e kohës
 • Angazhim i fortë i palëve të interesit dhe aftësi për punë ekipore
 • Njohuri të mira të punës me Microsoft Office
 • Përvojë praktike me mjetet e menaxhimit të projektit (p.sh. Google Docs)
 • BSc në Administrim Biznesi ose fushë të ngjashme
 • Aftësia për të folur dhe shkruar në gjuhën shqipe dhe angleze

KUSHTET E PUNËS DHE KËRKESAT FIZIKE

 • Orari për këtë pozitë është nga ora 8:00 e mëngjesit deri në ora 16:00
 • Kjo është një punë me lokacion në Komunën e Klinës
 • Kjo punë kërkon vizita të rastit në terren brenda dhe jashtë komunës

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë një CV dhe letër motivimi në info@balkangreenfoundation.org

Afati i aplikimit është 11 Shkurt 2020, 23:59.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JOB TITLE
Local Coordinator at Klinë/Klina Municipality

Location: Klinë/Klina, Kosovo

Reports to: Balkan Green Foundation and Klinë/Klina Municipality

Date: 4 February, 2019

Deadline: 9 February 2019

JOB PURPOSE 

Balkan Green Foundation is implementing the 40-month long EU-funded project “GREEN CROSS – Towards Local Green Economies with Smart Investments” together with Qendra EDEN, Municipality of Has, and Klinë/Klina Municipality.

 GREEN CROSS aims to contribute to an overall sustainable economic growth in the cross-border region by enabling transition of municipalities into the sustainable green economy through integrated policy, smart public investments and capacity development.

 Specific objectives:

 • To drive sustainable growth of municipal incomes by aligning local policies with green economy principles to enhance resource efficiency, and by investing in smart green energy projects to provide low cost and access to non-polluting and good quality electricity to the population of urban and rural areas in Has and Klinë/Klina municipalities.
 • To raise capacities and stimulate green economy and entrepreneurship, sustainable agriculture, and green practices among the general public and different parties as key to eco-touristic potentials and sustainable economic development of the transboundary area.

RESPONSIBILITIES

 • Coordinate project management activities, resources, and information
 • Break the project into doable actions and set timeframes
 • Liaise with local stakeholders to identify and define requirements, scope, and objectives
 • Assign tasks to internal teams and assist with schedule management
 • Make sure that the lead applicant’s needs are met as the project evolves
 • Help prepare budgets
 • Oversee project procurement management
 • Act as the point of contact and communicate project status to all partners
 • Create and maintain comprehensive project documentation, plans, and reports
 • Ensure standards and requirements are met through conducting quality assurance tests
 • Collect data and prepare interim reports, final reports, and final narrative report 

REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS, AND EXPERIENCE

 • Proven work experience as a coordinator or similar role
 • Experience in project management, from conception to delivery
 • An ability to prepare and interpret flowcharts, schedules and step-by-step action plans
 • Solid organizational skills, including multitasking and time-management
 • Strong stakeholder engagement and teamwork skills
 • Strong working knowledge of Microsoft Office
 • Hands-on experience with project management tools (e.g. Google Docs)
 • BSc in Business Administration or related field
 • Ability to speak and write in English and Albanian

WORKING CONDITIONS & PHYSICAL REQUIREMENTS

 • The hours for this position are from 8:00 a.m. to 4:00 p.m.
 • This is an office-based job in Klinë/Klina Municipality
 • This job requires occasional site visits within and outside the municipality

Interested candidates should send a resume and cover letter to info@balkangreenfoundation.org

The application deadline is February 11, 2020, 23:59.