Call for Training ‘Empower – Engage – Build Ownership’

Balkan Green Foundation (BGF) in cooperation with the Institute for Development Policy (INDEP) with the financial support of European Union is implementing the project ‘Empower – Engage – Build Ownership’.

The project aims to empower the sector of civil society in Kosovo to fulfil their role in the democratic environment to act as independent interlocutor in monitoring public institutions, to contribute in increasing accountability and transparency of policy development and decision-making processes on issues related to environment protection, promotion of green energy and sustainable economic growth. 

Through this call for application, BGF and INDEP invites all civil society organizations engaged in improving the lives of citizens in communities/municipalities/regions as well as at the central level especially with the focus on environment protection, promotion of green energy, and circular economy to participate in this two-day training which will take place during April/May 2018.

The training aims to inform representatives of participating organizations about issues related to sustainable development in Kosovo, their role in society in monitoring public institutions, to promote activities that contribute to improvement of the situation in the society as well as to promote the grant scheme that BGF and INDEP is offering as part of the project, through which different organizations can benefit by securing funding for their activities.  

Two-day training (two modules) will take place in 7 administrative centres in Kosovo: Prishtina, Mitrovica, Peja, Gjakova, Ferizaj, Gjilan and Prizren.

Module 1, will focus on methods of organizing debates and consultations with citizens in their respective municipalities, including research methods and planning advocacy work as well as communication methods with public authorities and media.

Module 2, will focus on topics related to strategic planning, promotion and campaigning about the work of participating organizations, planning long-term projects and funding strategies as well as other related aspects of activity implementation. 

Who is eligible to apply?

Registered Groups, be not-profit-making, specific type of civil society organization such as: association, foundation, educational institutions, social cooperation/not-profit cooperative, youth groups, whose work is catered towards improving lives of citizens in the community/municipality/region and at the central level.

Organizations whose work focuses on environment protection, promotion of clean energy and circular economy will be prioritized. 

How to apply?

All interested organizations/candidates should register for training by filling out the following form: https://goo.gl/YH4sHm

When can you apply and when will the trainings take place?

This call is open from April 3rd, 2018 until April 13th, 2018.

Selected applicants will be notified until April 17th, 2018.

For additional information please contact us at info@balkangreenfoundation.org.

 

###

Thirrje për Trajnim

‘Empower – Engage – Build Ownership’

Balkan Green Foundation (BGF) në bashkëpunim me Institutin për Politika Zhvillimore (INDEP) dhe me përkrahjen financiare të Bashkimit Evropian, është duke zbatuar projektin ‘Empower - Engage - Build Ownership’.

Projekti ka për qëllim fuqizimin e sektorit të shoqërisë civile në Kosovë që të përmbushë rolin e saj në mjedisin demokratik duke vepruar si ndërmjetësues i pavarur përmes monitorimit të institucioneve publike, rritjes së përgjegjshmërisë dhe transparencës në zhvillimin e politikave dhe proceseve të vendimmarrjes në fushën e: mbrojtjes së mjedisit, promovimit të energjisë e gjelbër dhe rritjes së qëndrueshme ekonomike.

Përmes kësaj thirrje për aplikim, BGF dhe INDEP fton të gjitha organizatat e shoqërisë civile -  që punojnë për të përmirësuar jetën në komunitet/komunë/rajon apo edhe nivel qëndror posaçërisht ato me fokus të punës në mbrojtjen e mjedisit, promovimin e energjisë së pastër, dhe ekonomisë qarkore - që të marrin pjesë në trajnimin dy ditor që do të mbahet gjatë muajit prill/maj 2018.

Trajnimi ka për qëllim të informoj përfaqësuesit e këtyre organizatave në lidhje më çështjet e zhvillimit të qëndrueshëm në vend, rolin e tyre në shoqëri si monitorues të institucioneve publike, të promovojë aktivitetet që kontribuojnë në përmirësimin e gjendjes në shoqëri dhe të promovojë skemën e granteve që BGF dhe INDEP do të japin në kuadër të këtij projekti, nga e cila skemë organizatat mund të përfitojnë financim të aktiviteteve të tyre.   

Trajnimi dy-ditor (dy modular) do të mbahet në 7 qendrat administrative të Kosovës: Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Gjakovë, Ferizaj, Gjilan dhe Prizren.

Moduli 1, do të fokusohet në metodat e organizimit të debateve dhe konsultimeve me qytetarët në komunat e tyre përkatëse përfshirë këtu edhe metodat e hulumtimit dhe planifikimit të punës së tyre si dhe komunikimi me autoritetet publike dhe mediat.

Moduli 2, do të fokusohet në trajtimin e temave që kanë të bëjnë me planifikim strategjik, promocion dhe organizim të kampanjave në lidhje me organizimet dhe punën e organizatave, planifikim të projekteve afatgjata dhe mënyrat e financimit të tyre si dhe aspektet e tjera të implementimit të aktiviteteve.

Kush mund të aplikoj?

Grupe të regjistruara jo-fitimprurëse, lloj specifik i organizatave të shoqërisë civile si: shoqatë, fondacion, institucion arsimor, kooperativë sociale/jo fitimprurëse, grupe rinore, të cilat punojnë për të përmirësuar jetën në komunitet/komunë/rajon apo edhe nivel qëndror.

Përparësi kanë organizatat me fokus të punës në mbrojtjen e mjedisit, promovimin e energjisë së pastër, dhe ekonomisë qarkore.

Si të aplikoni?

Të interesuarit duhet të regjistrohen duke plotësuar e formularin në vazhdim: https://goo.gl/YH4sHm

Kur duhet të aplikoni dhe kur do të mbahen trajnimet?

Thirrja e tanishme është e hapur nga 3 prill 2018 deri më 13 prill 2018.

Përgjigjet do të jepen deri më 17 prill 2018.

Për informata shtesë mund të kontaktoni: info@balkangreenfoundation.org.

###

Poziv za obuku

"Empower-Engage-Build Ownership”.


Balkan Green Foundation (BGF) u saradnji sa Institute for Development Policy (INDEP) i finansijsku podršku Evropske Unije, sprovodi projekat "Empower-Engage-Build Ownership”.


Projekat ima za cilj jačanje sektora civilnog društva na Kosovu da ispuni svoju ulogu u demokratskom okruženju i da deluje kao nezavisni posrednik kroz praćenje rada javnih institucija, povećanje odgovornosti i transparentnosti u razvoju politike i procesa donošenja odluka u oblasti: zaštite životne sredine, promocije zelene energije i održivog ekonomskog rasta.

Kroz ovaj poziv za aplikacije, BGF i INDEP pozivaju sve organizacije civilnog društva – koje radu na poboljšanju života u zajednici/opštini/regionu ili centralnom nivou, posebno one čiji je rad fokusiran na zaštitu životne sredine, promovišući čistu energiju, i kružnu ekonomiju - da prisustvuju dvodnevnoj obuci koja će biti održana u aprilu/maju 2018.

Obuka ima za cilj da informiše predstavnike tih organizacija o pitanjima održivog razvoja u zemlji, svoju ulogu u društvu kao posmatrači javnih institucija, promoviše aktivnosti koje doprinose poboljšanju stanja u društvu i promovišu program za dodjelu grantova BGF-a i INDEP-a organizovanog u okviru ovog projekta. Ovi grantovi će moći da se koriste od strane organizacija za finansiranje svojih aktivnosti.

Obuka je dva modularna i traje dva dana i održaće se u sedam administrativnih centara na Kosovu: Priština, Mitrovica, Peć, Đakovica, Uroševac, Gnjilane i Prizren.


Modul 1 će se fokusirati na metode organizovanja rasprava i konsultacija sa građanima u njihovim opštinama, uključujući metode istraživanja i planiranja njihovog rada, kao i komunikacije sa javnim vlastima i medijima.


Modul 2 će se fokusirati na rješavanje tema koje se bave strateškim planiranjem, promociju i organizovanje kampanje o organizaciji i radu organizacije, planiranje dugoročnih projekata i načine finansiranja i drugih aspekata implementacije aktivnosti.


Ko može da se prijavljuje?

Grupe registrovane kao neprofitne, specifičan tip organizacija civilnog društva kao što su: udruženja, fondacije, obrazovne institucije, socijalne/neprofitne kooperative, grupe mladih, koji rade na poboljšanju života u zajednici/opštini/regionu ili centralnom nivou.


Prioritet se daje organizacijama koje se fokusiraju na rad na zaštiti životne sredine, promociji čiste energije i kružnoj ekonomiji.

Kako se prijaviti?

Zainteresovane stranke se moraju registrovati popunjavanjem sledećeg obrasca: https://goo.gl/YH4sHm

Kada treba da se prijavite i kada će se obuka održati?

Trenutni poziv je otvoren od 3. aprila do 13. aprila 2018. godine.
Odgovori će biti dati do 17. aprila 2018.

Za dodatne informacije kontaktirajte: info@balkangreenfoundation.org

###

Related articles