GREEN CROSS

"KAPËRCIMI I GJELBËR - Drejt Ekonomive Lokale të Gjelbërta me investime të mençura" është financuar nga Bashkimi Evropian dhe implementohet nga Balkan Green Foundation, Qendra EDEN / EDEN Center, Komuna e Hasit dhe Komuna e Klinës.

Projekti zbatohet për një periudhë prej 40 muajsh në: Shqipëri, Komuna Has dhe Kosovë, Komuna e Klinës dhe synon të kontribuojë në rritje të përgjithshme të qëndrueshme ekonomike në rajonin ndërkufitar duke mundësuar kalimin e komunave në ekonominë e qëndrueshme të gjelbër përmes  politikës së integruar, investimet e zgjuara publike dhe zhvillimi i kapaciteteve.

Akteret në Komunën Has dhe Klinë luan një rol të rëndësishëm jo vetëm si përfitues i drejtpërdrejtë, por edhe në zbatimin e suksesshëm të projektit. Ky projekt është nën Programin e Bashkëpunimit Ndërkufitar (CBC) për Mjedisi midis Shqipërisë dhe Kosovës.

OBJEKTIVI I PËRGJITHSHËM:

 • Të kontribuojë për një rritje të përgjithshme të qëndrueshme ekonomike në rajonin ndërkufitar duke mundësuar kalimin e komunave në ekonominë e gjelbër të qëndrueshëm përmes politikës së integruar, investimeve të zgjuara publike dhe zhvillimit të kapaciteteve.

OBJEKTIVAT SPECIFIKE:

 • Të nxisë rritjen e qëndrueshme të të ardhurave komunale duke përafruar politikat lokale me parimet e ekonomisë së gjelbër për të rritur efikasitetin e burimeve, dhe duke investuar në projekte të inteligjente të energjisë së gjelbër për të siguruar kosto të ulët dhe qasje në energji elektrike jo ndotëse dhe me cilësi të mirë për popullatën e zonave urbane dhe rurale në komunat Has dhe Klinë.
 • Për të rritur kapacitetet dhe për të stimuluar ekonominë e gjelbër dhe sipërmarrjen, bujqësinë e qëndrueshme dhe praktikat e gjelbërta në publikun e gjerë dhe palët e ndryshme si çelës për potencialet ekoturistike dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të zonës ndërkufitare.

Green Talk

Platforma "Green Talk" i dedikohet nxitjes së diskutimeve për çështjet e energjisë dhe mjedisit, si dhe promovimit të aktivizmit, adresimit të sfidave dhe eksplorimit të mundësive në sektorin e gjelbër të Kosovës. Qëllimi kryesor është të frymëzojë ndryshime pozitive dhe të inkurajojë adoptimin e praktikave të qëndrueshme në mesin e publikut.

Nëpërmjet platformës, BGF ofron një hapësirë për individët, akademinë, bizneset, shoqërinë civile dhe institucionet që të ndajnë nisma dhe praktika frymëzuese të gjelbra. Kjo synon të nxjerr në pah përpjekjet bazë dhe qasjet institucionale ndaj tranzicionit të energjisë dhe sfidave mjedisore. Folësit e “Green Talk”, përshtatin fjalimet dhe idetë e tyre sipas këtij qëllimi, duke ofruar njohuri dhe zgjidhje që mund të frymëzojnë të tjerët të ndërmarrin veprime në jetën dhe komunitetet e tyre.

Edicioni i katërt i "Green Talk" mbështetet nga Heinrich Böll Stiftung.

Balkan Green Academy

Balkan Green Academy (BGA) është një projekt i cili mbështetur nga Balkan Trust for Democracy (BTD) dhe USAID. BGA synon edukimin e të rinjëve mbi tre shtylla kryesore: politikë-ekonomi-shoqëri, duke përdorur një qasje ndër-sektoriale dhe transdisiplinare, inkurajuar ndërtimin e njohurive dhe në të njëjtën kohë duke bërë kombinimin e moduleve që do të eksplorojnë perspektivën e politikave, qasjen ekonomike të biznesit dhe ndikimin shoqëror. 

Qëllimet kryesore janë:

 • Të promovojë parimet dhe vlerat e politikës së qëndrueshme dhe të gjelbër në çështjet që lidhen me zhvillimin ekonomik, shoqëror dhe politik të shoqërive të Ballkanit Perëndimor (me fokus të veçantë në Agjendën 2030 - Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Axhenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor)
 • Për të lidhur aktivistët, OSHC-të me rrënjët e gjelbra dhe iniciativat e qëndrueshme të gjelbërta dhe sipërmarrësit e gjelbër rurale dhe urbane potenciale ose ekzistuese.
 • Të stimulojë bashkëpunimin rajonal mbi parimet e gjelbra, vlerat dhe shkëmbimin e përvojës përmes bashkëpunimit me aktorët ndërkombëtarë dhe evropianë.
 • Të përgatisë akterët lokalë dhe rajonalë për të identifikuar potencialet brenda komuniteteve të tyre për krijimin e iniciativave dhe bizneseve të gjelbra dhe të qëndrueshme.

Multi-Stakeholder Cooperation for Transformative Environmental Action

Përmes projektit të Bashkëpunimit shumë-palësh për veprimin e veprimit transformues mjedisor, mbështetur nga Fondacioni Heinrich Böll, Balkan Green Foundation kërkon të intensifikojë punën me akterët relevant të energjisë dhe mjedisit dhe të punojë ngushtë me Anëtarët e Parlamentit për të promovuar Marrëveshjen e Gjelbër dhe avokimin për politikave të qëndrueshme në vend.

Duke llogaritur qasjen gjithpërfshirëse të projektit, veprimet janë drejtuar drejt frymëzimit të nevojës për ndryshim dhe drejtimit të publikut drejt praktikave të gjelbëra duke stimuluar diskutime mbi çështjet mjedisore, por gjithashtu duke përfshirë komponentin e ri arsimor të bazuar në evidencë dhe hulumtime i cili synon të përmirësojë ndërgjegjësimi dhe njohuritë e deputetëve për rëndësinë e Marrëveshjes së Gjelbër, Energjisë, Mjedisit dhe Çështjeve të Klimës dhe hartimi i një përfaqësimi gjithëpërfshirës politik mbi çështjet e qëndrueshmërisë, eksplorimit të mundësive për avancimin e politikave të gjelbra në vend, duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe përmirësimin e shëndetit publik.

Green Debate Tournament

Përmes projektit Green Debate Tournament, ne synojmë të forcojmë aftësitë e të rinjve në të menduarit kritik dhe krijues, duke i trajnuar ata në formatin e debatit British Parliamentary. Projekti përmban aktivitete trajnuese dhe një turne debati, të fokusuara në çështjet e gjelbërta, për të rritur ndërgjegjësimin e të rinjve për rëndësinë e çështjeve mjedisore në shoqëri, duke u bërë kështu vetë aktivistë të gjelbër.

Për më tepër, projekti përmban një shembull pozitiv të efikasitetit të investimeve të gjelbra. Projekti përfundon me investimin e paneleve solare në shkollën ku vijojnë mësimet fituesit e turneut të debatit të organizuar në kuadër të projektit. Ky projekt realizohet me mbështetjen financiare të UNMIK-ut.

Green Rural Deal

Green Rural Deal është një projekt i filluar në mes Balkan Green Foundation, Institutit Wuppertal, Germanwatch, Shoqatës Rajonale të Qeverisjes Lokale të Maqedonisë Perëndimore dhe Fondacionit BRE, me mbështetjen nga Iniciativa Evropiane për Klimën (EUKI) e Ministrisë Federale për Mjedisin, Ruajtjen e Natyrës dhe Sigurisë Bërthamore (BMU).

Objektivi i projektit është të zhvillojë kapacitete lokale për një tranzicion në një ekonomi me zero karbon në tre rajone të synuara: Maqedonia Perëndimore (Greqi), Kamenica (Kosovë) dhe Priboj (Serbia). Projekti synon të mbështesë dhe fuqizojë komunat në rajonet rurale në vendet e përmendura së bashku me komunat gjermane përmes ndërtimit të kapaciteteve lokale, mësimit nga kolegët dhe bashkë-krijimit të projekteve konkrete.

Gjatë implementimit, Green Rural Deal do të prodhojë rekomandime për secilin rajon të synuar dhe do të punojë me akterët kryesorë në secilin rajon për të krijuar strategji të qëndrueshme të projektit.

Green Rural Deal do të bashkojë akterët rajonal dhe lokal të ndryshme dhe nga fusha të ndryshme të politikave për:

 • Krijimin e së ardhmes së tyre
 • Sigurimin e një manuali për mbështetjen e rajoneve të tjera
 • Përditësimin e politikave që synojnë vendimmarrësit në nivelin kombëtar dhe evropian në një përpjekje për të rritur ndërgjegjësimin për nevojat e rajoneve rurale.

RISE (Regional Incubator for Social Entrepreneurs)

RISE (Inkubatori Rajonal për Ndërmarrësit Social) mbështet të rinjtë në zhvillimin e ideve të tyre në biznese të qëndrueshme sociale. Programi i mbështetjes posaçërisht është zhvilluar dhe monitoruar nga konsortiumi I përbërë nga RYCO, GROUPE SOS Pulse, SEEYN, Institut français, dhe Franco-German Youth Office (FGYO). Balkan Green Foundation është një nga gjashtë inkubatorët lokalë përgjegjës për zbatimin e aktiviteteve të RISE brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor

Objektivi i projektit është të adresojë një nevojë specifike dhe thelbësore në rajon në lidhje me kontekstin dhe historinë e tij aktuale: hapjen e hapësirave të reja të pajtimit për të rinjtë e Ballkanit Perëndimor përmes ndërmarrjes sociale. Projekti, për shkak të natyrës së tij shumë rajonale, do të tentojë të rrisë numrin e ndërveprimeve ndërkufitare rreth ndërmarrjes sociale gjatë 3 viteve të projektit dhe më pas.

 • Objektivi i parë specifik është pasurimi i kapacitetit të ekosistemit të ndërmarrjes sociale në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ky objektiv specifik u drejtohet strukturave lokale të mbështetjes (inkubatorët RISE) të cilët promovojnë projekte inovative dhe sociale dhe udhëheqës të projekteve.
 • Objektivi i dytë specifik është i lidhur me vetë natyrën e projektit: për të inkurajuar pajtimin përmes ndërmarrjes sociale, është e nevojshme të inkurajohet një kontekst i favorshëm për zhvillimin e projekteve ndërmarrëse. Rritja e ndërgjegjësimit për ndërmarrjen sociale në shoqëritë e Ballkanit Perëndimor është një element kryesor në zhvillimin e projektit dhe duhet të gjenerojë një komunitet dinamik dhe të informuar të ndërmarrësve të rinj socialë.

Road Map of Social Enterprises

Udhëzuesi i Ndërmarrjeve Sociale  mbështetet nga Erasmus Plus dhe i përgjigjet nevojave të partnerëve dhe komuniteteve të tyre në fushën e sipërmarrjes sociale duke përdorur mjete dixhitale në punën e të rinjve për të adresuar papunësinë e të rinjve dhe për të fuqizuar të rinjtë. 8 partnerë nga 8 vende do të punojnë për 24 muaj në mjetin dixhital për shkëmbimin e njohurive dhe rrjetëzimin në sipërmarrjen sociale.

Objektivi kryesor i projektit është të kontribuojë në krijimin e një mjedisi mbështetës social sipërmarrës në vendet pjesëmarrëse; për të zhvilluar një mjet të qëndrueshëm, një hartë, faqe interneti dhe aplikacion për rrjetëzim, shkëmbim njohurish rreth sipërmarrjes sociale me shembuj konkretë të ndërmarrjeve sociale dhe mjete që mbështesin bashkëpunimin ndërsektorial; për të mbështetur bashkëpunimin ndërmjet Programit dhe vendeve Partnere dhe zhvillimin e nismave të reja të projekteve që adresojnë papunësinë e të rinjve dhe zhvillimin e përspektivës së sipërmarrësve të rinjë.

Për më tepër, aktivitetet e parapara i kushtohen rritjes së kapaciteteve të organizatave rinore (trajnimi dhe mësimi online), hartimi i praktikave të sipërmarrjes sociale dhe zhvillimi i mjetit dixhital, hartës dhe kontributi në krijimin e një mjedisi mbështetës social sipërmarrës, duke i bërë sipërmarrjet sociale të dukshme dhe të aksesueshme (ngjarjet shumëfishuese ndërkombëtare dhe kombëtare).

 

PROMOTING GREEN ENERGY IN KOSOVO

Projekti "Promovimi dhe mbështetja e përfshirjes së masave të efiçiencës së energjisë dhe burimeve të ripërtëritshme të energjisë në strukturën energjetike të Kosovës" financohet nga GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) dhe implementohet nga Balkan Green Foundation. 

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë që publikut i gjerë dhe nëpunësit publik të kuptojnë më mirë përfitimet e sjella nga investimet në efiçiencën e energjisë dhe burimet e ripërtëritshme të energjisë në Kosovë; vetëdijësimi për rëndësinë dhe përfitimet konkrete të masave të efiçiencës së energjisë; kontribimi në përmirësimin dhe ndryshimin e sjelljes drejt shpenzimit të energjisë dhe kursimeve duke përdorur teknologji dhe masa të reja, të cilat do të arriteshin përmes masave të reja fiskale, administrative dhe politike të publikut.

Më specifikisht, objektivat e projektit janë:

 • Përparimin e dialogut publik, ndërgjegjësimin për rëndësinë e eficiencës së energjisë dhe kërkimin e mënyrave efektive për të promovuar eficiencën e energjisë dhe burimet e ripërtëritshme të energjisë, dhe në të njëjtën kohë avokon për rritjen e gjelbër.
 • Të avokojë për parimet e ekonomisë së gjelbër, kursimin e energjisë dhe përshpejtimin e miratimit të masave të politikave në strategjitë qeveritare, masat administrative dhe publikimet akademike.

EMPOWER - ENGAGE - BUILD OWNERSHIP

Balkan Green Foundation (BGF) në bashkëpunim me Institutin për Politika Zhvillimore (INDEP), po zbatojnë një projekt tre vjeçar  "Empower - Engage - Build Ownership" i mbështetur nga Zyra e BE-së në Kosovë.

Objektivi i projektit është të mundësojë sektorin e shoqërisë civile të Kosovës të përmbushë rolin e tij në mjedisin demokratik duke vepruar si bashkëbisedues i pavarur, duke monitoruar institucionet publike, duke rritur përgjegjshmërinë dhe transparencën në zhvillimin e politikave dhe proceset e vendimmarrjes në lidhje me shqetësimet e komuniteteve dhe grupeve të shoqërisë civile në fushën e ruajtjes së mjedisit, energjisë së gjelbër dhe rritjes së qëndrueshme ekonomike.

Ndër tjera, qëllimet e projektit përfshijnë:

 • Rritje e aftësive dhe shkathtësive për shkëmbimin e informacionit të OShC-ve në monitorimin e politikave, avokimin dhe fushatat mbi përparësitë tematike të synuara;
 • Nxitja e pjesëmarrjes së OShC-ve në hartimin dhe zbatimin e politikave, avokimin dhe aktivitetet thelbësore përmes organizatave të financimit në tërë Kosovën;
 • Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve për zhvillimin e qëndrueshëm në Kosovë përmes aktiviteteve mbështetëse që promovojnë veçanërisht ruajtjen e mjedisit, energjinë e gjelbër dhe rritjen e qëndrueshme ekonomike. Me pak fjalë, projekti synon të sigurojë mbështetje të vazhdueshme për institucionet publike dhe OSHC-të duke përfshirë aktivitete që promovojnë ruajtjen e mjedisit, ekonominë e gjelbër dhe rritjen e qëndrueshme ekonomike në tërë Kosovën; dhe njëkohësisht, të kontribuojë në rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për zhvillimin e qëndrueshëm në Kosovë.

MULTI-ACTOR PARTNERSHIP (MAP)

Germanwatch dhe Balkan Green Foundation (BGF) së bashku filluan iniciativën e planifikimit të Projektit të Multi-Actor Partnership (MAP) i cili adreson tranzicionin e sistemit energjetik të Kosovës, dhe veçanërisht sistemin e tij të energjisë elektrike, drejt një gjendjeje më të qëndrueshme, duke rritur prezencën e energjisë së ripërtëritshme dhe përmirësimin e efikasitetit të energjisë lokale, - çështje urgjente me pasoja direkte dhe indirekte ekonomike, ekologjike, shëndetësore dhe ndërtimi i paqes për 1,8 milion qytetarë të Kosovës, si dhe rajoneve fqinje.

Projekti në mënyrë efektive do të nxisë një partneritet lokal me shumë aktorë si një mjet ideal për të krijuar rezonancë dhe mbështetje nga aktorët kryesorë lokalë, për të zhvilluar vizionin e tyre për një tranzicion të qëndrueshëm të energjisë si një projekt i përbashkët shoqëror. Për më tepër, projekti synon të transferojë njohuritë në mes të aktorëve kryesorë vendorë dhe përçues të tjerë të njohurive nga e gjithë Evropa, në mënyrë që t'i mundësojë Kosovës të aplikoj mësimet e marra në zbatimin e tranzicioneve të qëndrueshme të energjisë dhe të integrojë masat e ndryshimit të klimës në politika, strategji dhe planifikim kombëtar.

Grupi i synuar i projektit përfshin të gjitha palët relevante në hartimin, zbatimin dhe ekzekutimin e një tranzicioni të qëndrueshëm të energjisë në Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor: Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC), Qeveria, sektori privat, komunat lokale, media dhe studentë të universiteteve. Projekti është efektiv për zhvillim sepse një furnizim me energji elektrike, i sigurt, i pranueshëm nga shoqëria dhe i qëndrueshëm me energji elektrike është në zemër të çdo zhvillimi ekonomik afatgjatë dhe specifik për Kosovën është aspekti i ndërtimit të paqes për të siguruar një sistem funksional të energjisë elektrike.

Për më tepër, projekti do të kërkojë të investojë në zhvillimin e kapaciteteve lokale dhe pilot projekte që do të vazhdojnë gjatë kornizës kohore të projektit. Në fund të fundit, janë qytetarët e Kosovës ata që synojnë të përfitojnë përmes projektit në planin afatgjatë, përmes efekteve pozitive direkte dhe indirekte ekonomike dhe shëndetësore të një tranzicioni të qëndrueshëm të energjisë.