Idetë në veprim: Programi RISE që katalizon inovacionin social për ndikim

07 December 2023

Programi i Inkubatorit Rajonal për Sipërmarrësit Socialë (RISE) ka nisur ciklin e tij të katërt, kushtuar mbështetjes së ideve të biznesit social që synojnë të sjellin ndryshime positive jo vetëm në komunitetet lokale, por edhe në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Duke theksuar bashkëpunimin, shkëmbimin e ideve dhe edukimin nga bashkëmoshatarët, Programi RISE është i rrënjosur në besimin se të rinjtë janë në thelb të motivuar për të zhvilluar aftësitë e tyre dhe të ndikojnë në ndryshim kolektivisht për përmirësimin e komuniteteve të tyre.

Duke filluar në nëntor, BGF filloi sesionin e parë të trajnimit të ‘Fazës së Ideimit’. Këto sesione, që zgjasin katër muaj, janë krijuar për të fuqizuar drejtuesit e projektit për të zhvilluar zgjidhje inovative për të adresuar sfidat brenda komuniteteve të tyre. Qëllimi kryesor është t'u mundësojë këtyre liderëve të bëhen katalizatorë për ndryshime në shkallë rajonale. Faza e Ideimit ofron një platformë për drejtuesit e projektit që të krijojnë zgjidhje me ndikim të rëndësishëm social dhe mjedisor, duke nxitur aftësinë e tyre për të mbrojtur dhe zbatuar këto zgjidhje.

Tema fillestare e trajnimit, 'Onboarding' u elaborua në thelbin e sipërmarrjes sociale. Udhëheqësit e projektit iu ekspozuan miteve dhe fakteve që rrethojnë sipërmarrjen sociale, një udhëzues hap pas hapi për krijimin e një brendi, njohuri për gjetjen e burimeve dhe mbështetjen strukturore, dhe një analizë krahasuese të ekonomisë klasike kundrejt sipërmarrjes sociale. Për të rritur angazhimin, BGF inkorporoi një seminar të titulluar "Projekti im dhe unë" brenda sesionit të trajnimit. Ky seminar trajtoi qasjet e personalizuara ndaj pasigurive sipërmarrëse, pikat e forta unike që çdo udhëheqës i projektit sjell në iniciativën e tyre, rrjetet mbështetëse që kontribuojnë në forcimin e ideve dhe formulimin e një plani veprimi për çdo projekt.

Duke ecur përpara, BGF do të zhvillojë seancën e dytë të trajnimit, duke u fokusuar në ‘Studimin e Tregut’. Ky sesion do të ofrojë udhëzime gjithëpërfshirëse për kryerjen e hulumtimit të tregut, duke përfshirë dy fusha kryesore: kërkimin dokumentar që përfshin rishikimin e literaturës, dinamikën konkurruese dhe analizën e ekosistemeve komplekse dhe në zhvillim, dhe kërkimin në terren, duke përfshirë studime cilësore.

Programi RISE, përmes qasjes së tij të trajnimit strategjik, synon t'i pajisë drejtuesit e projektit me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të bërë një ndikim domethënës në komunitetet e tyre dhe më gjerë. Për më shumë informacion mbi programin, vizitoni faqen zyrtare të internetit: www.risewb.org

Ky projekt është bashkëfinancuar nga Agence Française de Développement, Bashkimi Evropian; Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO) dhe Zyra Rinore Franko-Gjermane (OFAJ). Projekti RISE zhvillohet në partneritet me Zyrën Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO), PULSE (Groupe SOS), Rrjetin Rinor të Evropës Juglindore (SEEYN), Zyrën Rinore Franko-Gjermane (OFAJ), ARNO, Balkan Green Foundation, Nesto vise, Smart Kolektiv, IEC Tehnopolis dhe Yunus Social Business Balkans.