Bashkëpunimi Rajonal

Bashkëpunimi rajonal është pjesë thelbësore në përpjekjet e BGF, duke mbledhur të gjithë akterët nga të gjitha nivelet për të punuar së bashku dhe për të arritur një mjedis të mundshëm për punë në nivelin kombëtar dhe rajonal drejt zhvillimit të qëndrueshëm.

Bashkëpunimi Rajonal

Inovacioni Shoqëror

Inovacioni shoqëror është një program i hartuar për qëllimin e nxitjes së hapësirave të reja për pajtimin e të rinjve të Ballkanit përmes ndërmarrjes sociale, duke siguruar një kornizë dhe ndërtimin e kapaciteteve për bizneset për të gjetur suksesin e tyre në krijimin e një ndikimi pozitiv në Ballkanin Perëndimor.

Inovacioni Shoqëror

Zhvillimi i Qëndrueshëm

Zhvillimi i qëndrueshëm hedh themelin e objektivave tona organizative. BGF punon për të përmbushur axhendën e qëndrueshmërisë rajonale përmes avokimit, fuqizimit, bashkëpunimit rajonal, ndërmarrjes sociale, hulumtimit dhe analizës së politikave, duke siguruar kështu qëndrimin e saj si organizata udhëheqëse që operon brenda kësaj fushe.

 

Zhvillimi i Qëndrueshëm