Avokimi për Agjendën e Gjelbër: Strategji dhe histori suksesi nga Ballkani Perëndimor

15 March 2024

Shkup, Maqedonia e Veriut - Përfaqësuar nga Koordinatorja e Projektit, Andina Vllahiu, Balkan Green Foundation mori pjesë në një panel diskutimi mbi Agjendën e Gjelbër, të organizuar nga Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm ALKA.

Përgjatë panelit, Andina u shoqërua nga Blagoja Mukanov nga "GREEN GROWTH PLATFORM", Bojan Trpevski nga SHOQATA E AVOKATËVE TË RINJ TË MAQEDONISË, Gjoko Vukanovski nga "MHRA/CED FLOROZON" dhe Hristina Vojdovic nga "RERI". Biseda u fokusua në punën e përbashkët me politikëbërësit, duke theksuar rëndësinë e strategjive të unifikuara dhe rezultatet pozitive që ato sjellin, ku panelistët ranë dakord se “formimi i partneriteteve të forta me organizatat e shoqërisë civile është vendimtar për të arritur suksesin e Agjendës së Gjelbër”.

Andina tregoi se si BGF advokon për Agjendën e Gjelbër. Ajo deklaroi se "BGF është një partner vendimtar për komunitetet lokale, rajonale dhe globale në promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm". Ajo theksoi qasjen e larmishme e BGF-it, duke u fokusuar në avokimin efektiv, fuqizimin e aktorëve lokalë dhe analizat e detajuara të politikave. Ajo vuri në dukje projekte si "Transformimi i Energjisë dhe Dekarbonizimi në Ballkanin Perëndimor", financuar nga Ministria Federale e Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Ekonomik, duke krijuar një platformë për OShC-të për të bashkëpunuar në tranzicionin e energjisë. Një projekt tejet i rëndësishëm i përmendur ishte "Veprimi i Gjelbër i Kosovës", i financuar nga Banka Botërore, i cili synon të përmirësojë qasjen e publikut në informacionin e energjisë dhe klimës për një Agjendë të Gjelbër transparente në Kosovë.

Konferenca përfundoi me një notesë urgjente, duke theksuar nevojën për masa të menjëhershme për të shmangur ndikimet negative të ndryshimeve klimatike.

“Avokimi për Axhendën e Gjelbër: Strategji dhe histori suksesi nga Ballkani Perëndimor” si pjesë e “OSHC-të janë lojtarë të paçmuar në zbatimin e Axhendës së Gjelbër” u organizua nga ALKA dhe u mbështet nga Mekanizmi i Rezistencës Qytetare të Bashkimit Evropian.